Yhä useammalla suomalaisella työpaikalla on nykyisin monikulttuurisia piirteitä, minkä lisäksi arviolta noin joka kolmanneksella on ulkomaalaistaustainen työkaveri. Tämä kaikki on asettanut uudet haasteensa esimiestyölle, sillä vaikka monikulttuurisuus tuokin mukanaan monia positiivisia asioita, asettaa se osaltaan myös haasteensa niin työyhteisölle kuin esimiestyöllekin.

Tässä blogissa käsitellään monikulttuurisia työympäristöjä, esimiestyötä sekä valmennusten merkitystä. Monikulttuurisissa työpaikoissa viestintä, vuorovaikutus ja esimerkiksi psykologinen turvallisuus ovat tärkeässä asemassa. Niihin kaikkiin voi vaikuttaa laadukkaalla esimiestyöllä, mutta usein työkalut ja keinot saattavat kuitenkin olla esimiehiltä hukassa. Siksi kokonaisvaltaisella esimiestyöllä voidaan vaikuttaa niin työyhteisön, organisaation kuin yksilöidenkin hyvinvointiin ja kehitykseen ylipäätään. Seuraavaksi katsotaan hieman tarkemmin, minkälaisia osa-alueita tässä blogissa käsitellään.

Monikulttuurisuus suomalaisilla työpaikoilla

Se, että työpaikoilla on eri kulttuureista peräisin olevia henkilöitä, ei vielä yksinään tee työpaikasta monikulttuurista. Vaikka mitään tiukkaa määritelmää ei olekaan olemassa, niin voidaan silti sanoa, että aidosti monikulttuurinen työpaikka on sellainen, jossa monikulttuurisuutta tuetaan työpaikan johdon taholta. Se antaa kaikille tasavertaisen mahdollisuuden osallistua, saada tietoa ja tukea, ja toisaalta se voi myös kannustaa avoimeen kommunikointiin.

Usein sanotaan, että monikulttuurinen työpaikka on muita luovempi, sillä muualta tulevat tuovat mukanaan ideoita, taitoja ja ajatuksia. Uudet näkökulmat kannustavat luovuuteen ja innovaatioihin. Etenkin kansainväliset yritykset tietävät tämän, ja silloin monikulttuurisuuteen myös kannustetaan monin tavoin. Työkielenä ei välttämättä olekaan suomi, vaan englanti, joka tukee sujuvaa kanssakäymistä, sekä toisaalta myös yhteisöllisyyttä.

Vaikka maahanmuuttajat työllistyvät yleensä niin sanottuihin työntekijäammatteihin, on heitä myös asiantuntijatehtävissä. Tällaiset työyhteisöt eroavat monin tavoin toisistaan, mutta molemmissa laadukas ja tukeva esimiestyö on tärkeässä asemassa. Työntekijäammateissa kuitenkin usein näkyy haasteena etenkin suomalaiseen työelämään sopeutuminen, mikä on osaltaan erittäin tärkeää, sillä maahanmuuttajilla voi olla hedelmällisiä uusi näkökulmia ja ideoita. Kuitenkin myös suomalaisten työelämäkäytäntöjen omaksuminen on tärkeää. Lisäksi työntekijälle on annettava tieto hänen oikeuksistaan työelämässä, joista ei aina olla tietoisia, sillä niitä ei välttämättä lähtömaassa ole lainkaan olemassa. Siksi suomalaiseen työelämään siirtyminen on usein yhdistelmä vapauksia ja vastuuta. Siinä vaiheessa on kaikissa eri

ammateissa esimiestyöllä erittäin tärkeä rooli.

Esimiesvalmennukset ovat monin tavoin hyödyllisiä

Esimiesvalmennukset antavat esimiehille monenlaisia työkaluja monikulttuurisen työyhteisön johtamiseen. Tärkeässä osassa ovat esimerkiksi johtava valmentaminen, psykologinen turvallisuus sekä vuorovaikutustaidot. Esimiestyön tarkoituksena on myös edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla, mikä korostuu etenkin monikulttuurisissa työpaikoissa, joissa ihmisillä saattaa olla eri tavalla mahdollisuuksia osallistua työyhteisön toimintaan, esimerkiksi kielimuurista johtuen. Esimiesten tuleekin pyrkiä myös tunnistamaan erilaisia erityistarpeita, ja tarvittaessa antaa niihin tukea.

Esimiehet pääsevät valmennuksissa kehittämään myös vuorovaikutustaitoja sekä viestintää. Tämä välittyy usein erilaisten keinojen käyttämisenä vuorovaikutustilanteissa. Myös psykologinen turvallisuus on vuorovaikutuksessa tärkeässä asemassa: mitä turvallisemmaksi työntekijät kokevat olonsa, sitä avoimemmin voidaan myös viestiä ja jakaa asioita. Jokaisessa yrityksessä, ammatissa tai asiantuntijatehtävässä kommunikaatio on tärkeää niin esimiesten kuin työntekijöidenkin välillä. Esimiesten on luotava sille puitteet, ja rakennettava mahdollisimman hedelmällinen ilmapiiri tehokkaalle ja selkeälle viestinnälle.

Esimiestyö monikulttuurisessa työympäristössä

Esimiestyön merkitys korostuu haastavissa työympäristöissä, eikä haasteilta toisaalta voida ainakaan kokonaan välttyä monikulttuurisissa työpaikoissa. Tukevan ja valmentavan esimiestyön lisäksi esimiehet voivat osaltaan myös tuoda esille monikulttuurisuuden tuomia vahvuuksia työyhteisön suhteen. Se voi myös auttaa vähentämään ennakkoluuloja ja helpottaa viestintää ihmisten välillä.

Esimiestyössä voidaan kannustaa yhdenvertaisuuteen ja vuorovaikutukseen luomalla turvallinen työympäristö. Tarvittaessa esimiehet antavat myös tukea siinä, missä sitä tarvitaan. Monikulttuurisessa työympäristössä työskentely vaatii esimiehiltä kuitenkin usein erityisen sensitiivistä asennetta. Osaamista ja valmiuksia tule kehittää niin esimiesten kuin työntekijöidenkin tasolla, mutta oleellisessa osassa siinä ovat kuitenkin juuri esimiesvalmennukset, jotta voidaan ylipäätään tietää, mitä työympäristö oikeastaan tarvitsee. Tämä edistää osaltaan suomalaisen työelämän hallittua moninaistamista, sillä työelämä on joka tapauksessa muutoksen kourissa.