Työympäristön merkitys

Työympäristöt ovat muuttuneet Suomessa paljon viimeisten vuosien aikana. Monilla työpaikoilla kohdataan uusia haasteita työympäristön suhteen, ja esimiehet ovat muutosprosessin oleellisessa osassa. Työelämä on muuttunut monilta osin: elämme yhä informaatiorikkaampaa aikaa, jonka lisäksi monikulttuurisuus asettaa omat haasteensa.

Ihmisillä on myös erilaisia odotuksia työelämän suhteen ja ne ovat osaltaan muuttuneet myös aikaisempaa vaativimmiksi. Nämä muutokset ovat tapahtuneet nopeasti, ja muuttaneet myös valmennustarpeita. Tämän vuoksi juuri esimiehille tulisi antaa uudenlaisia työkaluja menestyksekkääseen johtamiseen, sekä työympäristön ja vuorovaikutussuhteiden uudenlaiseen hahmottamiseen.

On tärkeää, että esimiehet pystyvät tunnistamaan uudet haasteet muuttuvissa työympäristöissä, ja tätä kautta luomaan rakentavaa muutosta työyhteisön sisällä. Monikulttuurisen työyhteisön johtaminen on nykyisin tärkeässä osassa, niin yksilön hyvinvoinnin kuin laajemminkin toimivan työyhteisön puolesta.

Odotukset työympäristöstä ovat muuttuneet

Myös työntekijöiden odotukset työympäristön suhteen ovat muuttuneet. Pelkän suorittamisen lisäksi työympäristöltä haetaan terveellisyyttä, turvallisuutta ja rauhaa. Ihmiset arvostavat älykkäitä ratkaisuja, jotka lisäävät työhyvinvointia. Toimiva työympäristö ei kuitenkaan takaa vielä hyvää kommunikaatiota organisaation sisällä. Puhuttaessa monikulttuurisesta toimintaympäristöstä, heijastuvat siihen myös työkulttuurin haasteet.

Etenkin nuoret odottavat työpaikaltaan enemmän, vaikka toisaalta heillä on myös enemmän valmiuksia sopeutua monikulttuuriseen työympäristöön. Esimiesten haasteena onkin johtaa haastavassa ympäristössä eri taustoista tulevia ihmisiä, sekä toisaalta saada ihmiset myös työskentelemään yhdessä saumattomasti. Yhteistyötä olisi harjoitettava laajalti työyhteisön sisällä, ja kommunikaation tulisi toimia moneen eri suuntaan.

Monikulttuurisuus työpaikoilla

Monikulttuurisuus ei itsessään ole negatiivinen eikä positiivinen asia. Siihen kannattaakin suhtautua objektiivisesti, ja välttää näin mahdollisia arvolatautuneita lähestymistapoja. Tämä tosin asettaa haasteensa niin esimiehille, kuin työyhteisöllekin. Monikulttuurisuus voidaankin nähdä ennenkaikkea voimavarana. Eritaustaiset ihmiset tuovat usein erilaista osaamista työyhteisöön, joten monikulttuurisuudella on paljon annettavaa suomalaisille työympäristöille.

Myös esimiesten kannattaa tunnistaa monikulttuurisuus ja muistaa monipuolisen henkilökunnan tuomat vahvuudet. Etenkin kansainvälisessä työympäristössä tämä on jo tunnistettu tosiasia, ja niissä myös työntekijöitä arvostetaan erilaisista taustoista huolimatta. Monikulttuurisuus antaa enemmän kuin ottaa, vaikka kulttuurien välisessä interaktiossa ei aina voidakaan välttyä ristiriidoilta.

Monikulttuurisuus on monessa suomalaisessa työpaikassa arkipäivää, ja kyseessä onkin ennen kaikkea oppimisprosessi. Tämä edellyttää muutoksia myös johtamiskulttuurissa ja tähän on Suomessa herätty laajalti, sillä nykyisin alan kärkeä vastaavaa laadukasta esimiesvalmennusta on tarjolla paljon. Tiedon tasolla Suomessa ollaan siis jo pitkällä, mutta näitä muutoksia tulisi pystyä toteuttamaan myös käytännössä.

Johtaminen ja esimiestyö monikulttuurisessa työympäristössä

Johtaminen ja esimiestyö vaatii monikulttuurisessa ympäristössä usein erilaisia lähestymistapoja. Työympäristössä esimerkiksi psykologinen turvallisuus on tärkeä tekijä. Tämä lisää usein avoimuutta työpaikoilla, sillä mitä turvallisemmaksi ihmiset kokevat olonsa työpaikalla taustasta ja kulttuurista riippumatta, sitä helpompaa on esimerkiksi avoin kommunikaatio.

Toisekseen tärkeitä tekijöitä ovat myös yhdenvertaisuuden edistäminen. Tämä korostuu osiltaan monikulttuurisessa ympäristössä, mutta lisäksi vaaditaan kuitenkin myös varsinaisten lähiesimiesten, sekä toisaalta henkilöstöhallinnon läheisempää yhteistyötä. Molemmilla osapuolilla korostuu myös toimivan vuorovaikutuksen ja kommunikaation merkitys, jonka oppiminen myös tukee kehitystä – näin voidaan myös vaihtaa tietoja ja taitoja toimivammin eri taustaisten ihmisten välillä.

Tulevaisuus tuo mukanaan muutoksia

Tulemme tulevaisuudessa varmasti näkemään lisää muutoksia työyhteisöissä, sekä toisaalta myös joustavuutta. Sekä työntekijöiden että työympäristön tulee joustaa erilaisten tarpeiden edessä. Monikulttuurisuus asettaa tälle omat vaatimuksensa, ja myös työskentelytapoja on monia. Kaikille eivät sovi samat tavat työskennellä ja tähän vaikuttavat monikulttuurisuuden lisäksi esimerkiksi erilaiset persoonat. Nämä eri muuttujat tunnistetaan esimiesvalmennuksissa yhä paremmin, ja niiden tarkoituksena onkin antaa esimiehille erilaisia työkaluja. Niin haastavissa tilanteissa toimimiseen eri persoonallisuuksien kanssa, kuin myös laajemman monikulttuurisen perspektiivin ymmärtämiseen.

Tulevaisuudessa monikulttuurisuus tulee olemaan myös voimavara, ja etenkin kansainväliset ja kansainvälistyvät yritykset ymmärtävät jo tämän. Nykyisin kansainvälisyyttä myös edellytetään ja tällöin monikulttuurisuudesta on pelkästään etua markkinoilla. Suomalaisilta työympäristöiltä löytyy paljon osaamista ja kapasiteettia, mutta monikulttuurisuus voi tuoda vieläkin enemmän voimaa työympäristöihin.

admin

View more posts from this author