Tapaamiset ja valmennukset

Suomessa järjestetään yhä enemmän laadukkaita esimiesvalmennuksia. Ne voivat tapahtua paikan päällä tai kasvotusten tapahtuvissa valmennustilaisuuksissa, minkä lisäksi on olemassa myös täysin verkkopohjaisia valmennuksia. Tapaamiset ja valmennukset antavat esimiehille monenlaisia valmiuksia ja työkaluja toimia, esimerkiksi juuri monikulttuurisessa työympäristössä.

Kasvokkain tapahtuvalla valmennuksella, luennoilla sekä toisaalta myös verkkotyökaluilla on kaikilla paikkansa esimiesvalmennuksissa. Yksikään ei ole toista huonompi, vaan niillä on erilaisia vahvuuksia. Siksi esimiesvalmennuksissa tulisikin hyödyntää moni eri menetelmiä, jotta haastavissa työympäristöissä voitaisiin toimia mahdollisimman rakentavasti.

Luennot ja tietopaketit

Luentojen tarkoituksena on välittää tietoa. Tieto lisää ymmärrystä, joten vaikka luennot eivät sinänsä annakaan suoria käytännön työkaluja, on niiden välittämä tieto tärkeää. Kun ymmärretään haasteiden ja ongelmien taustalla olevia tekijöitä, on esimiesten huomattavasti helpompaa alkaa rakentamaan toimivampaa esimiestyötä. Esimiehet pääsevät valmennuksien ja koulutuksien luennoilla kuulemaan alan parhaita asiantuntijoita, ja saavat ajankohtaista tietoa monikulttuurisuuden kanssa työskentelystä.

Tieto on lisääntynyt viimeisten vuosien aikana paljon, sillä esimiesvalmennukset ovat Suomessa yhä ajankohtaisempi asia. Siten luentoja merkitystä ei kannata väheksyä. Luentoja voidaan seurata sekä paikan päällä tapahtuvissa valmennuksissa, kuin myös etänä vaikkapa webinaareissa. Ajan ja paikan ei tarvitse siis olla rajoite luentoihin osallistumiseen, ja usein onkin helpompaa toteuttaa tämän tyyppiset kokoonpanot juuri verkossa. Joskus voi olla hankalaa saada koko organisaation esimiehet yhteen paikkaan, joten verkossa opiskelu tuo tähän joustoa.

Tapaamiset ja valmennus

Toisaalta esimiesvalmennuksissa myös interaktiivisuudella on paikkansa. Tietoa ja työkaluja voidaan välittää suoraan henkilöltä toiselle. Tällöin koko esimiehistö tuodaan yleensä yhteen, esimerkiksi ryhmävalmennuksen muodossa. Mukana on valmentaja, ja ryhmässä saatetaan tehdä erilaisia harjoituksia. Yhdessä voidaan pureutua monikulttuurisen työympäristön haasteisiin ja toisaalta etsiä myös vahvuuksia.

Jakaminen on myös tärkeässä osassa valmennuksissa, sillä muilta oppii yleensä paljon. Tämä on tärkeää myös työympäristön rakentamisen kannalta, kun esimiehet kokoontuvat yhteiseen aivoriiheen. Yhteisten näkemysten rakentaminen korostuu, joten valmennusta tulee tehdä myös ryhmässä.

Itse ohjautuvuus keskiössä ja valmentava johtaminen

Verkkovalmennukset voivat osaltaan olla todella tehokkaita tapoja antaa esimiehille työkaluja, sekä kehittää omaa esimiestyötään. Työelämässä edellytetään joka tapauksessa yhä enemmän itse ohjautuvuutta. Omillaan tapahtuva oppiminen verkkoympäristössä voi antaa monia työkaluja, joita voidaan hyödyntää omassa oppimisessa. Ja sen avulla oppi voidaan viedä myös käytäntöön, eli työympäristöön saakka. Itseopiskelu voi olla todella tehokasta, jos tällaiseen itseohjautuvuuteen on työkaluja.

Pidemmän ajan valmennukset

Pidemmän ajan valmennuksissa päästään seuraamaan, miten työkaluja on onnistuttu käytännössä ottamaan haltuun työympäristössä. Lisäksi voi olla syytä tehdä pidempiaikaista kartoitusta erilaisista tarpeista, joita voi nousta esiin niin työympäristöstä kuin yksilötasoltakin. Työpaikalla voidaan ottaa käyttöön erilaisia keinoja parantaa vuorovaikutusta, kuten viestintään ja kieleen liittyviä koulutuksia, sekä muita erikoistarpeista kumpuavia tekijöitä. Vuorovaikutukseen tulee kiinnittää huomiota myös esimiesten ja alaisten välillä. Tällä voidaan lisätä esimerkiksi psykologisen turvallisuuden tunnetta, mikä voi vuorostaan edesauttaa avoimuutta työpaikalla.

Avoimuuden ja turvallisuuden kautta voidaan päästä kiinni monikulttuurisuuden hyötyihin ja vahvuuksiin. Avoimuus, turvallisuus ja rakentava kommunikaatio voi tunnetusti lisätä innovaatioita ja luovuutta työympäristössä. Joskus eritaustaisten ihmisten saattaminen yhteen voi olla haastavaa, joten työskentely pitkäjänteisesti voi olla kannattavaa. Turvallisuuden ja luottamuksen kasvattaminen voi viedä aikaa, mutta se myös usein maksaa palkkansa. Esimiestyö, valmennukset ja erilaiset tapaamiset auttavat tässä.

Kohtaamiset keskiössä

Mikään tieto ei auta, jos myös tapaamiset ja kohtaamiset eivät saa työympäristössä huomiota. Erilaisuuden ymmärtäminen ja hyväksyminen vaatii lopulta toisen kohtaamista monikulttuurisessa työympäristössä. Tämä on usein omiaan kasvattamaan luottamista työyhteisössä, sekä toisaalta myös kasvattamaan yhteisöllisyyden tunnetta. Tämä on mahdollista monikulttuurisuudesta huolimatta.

Ulkomaalaistaustaiset joutuvat osaltaan sopeutumaan suomalaiseen työkulttuuriin ja käytäntöihin, samalla kun se voi tuoda heille myös uudenlaisia oikeuksia, joita heillä ei välttämättä aikaisemmin ole ollut. Lisäksi suomalaista kulttuuria tulee osaltaan kehittää kansainvälisempään suuntaan. Parhaimmillaan kyseessä on rakentava ja uutta luova vaihtokauppa.

admin

View more posts from this author